ข้าราชการ

การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน

เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคน
จะต้องทำหน้าที่ทุกๆ ประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์
โดยเต็มกำลังสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ

เพื่อผลการปฏฺิบัติราชการทุกอย่าง
จักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูง
และบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง
แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน...

****************************
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น