ความลำเอียง

เวลาเรือเอียงเรามักจะมองเห็นและแก้ไขได้ทันท่วงที
แต่ความลำเอียงในใจคนมักถูกปกปิดอย่างมิดชิดและแสดงออกอย่างแยบยล
กว่าจะรู้ว่า "คนที่เรารักมาก...ด้วยความลำเอียง" นั้น
....บางครั้งมันก็สายเกินไป.....

******************************

ประเทศไทยจะดีขึ้น"ผมเห็นใจคนที่ไม่มีโอกาสในสังคม
ถูกบีบคั้น ถูกเอาเปรียบทุกอย่าง
ประเทศไทยจะดีขึ้น.....
ถ้าคนที่มีโอกาส ยอมสละโอกาสบ้าง..."

*******************
ที่มา : สืบ  นาคะเสถียร