ข้าราชการของแผ่นดินช่วยทุจริต    เพื่อนาย      เสพสุข
แบ่งเศษสุข  เล็กน้อย     พอได้
ทำอย่างนี้    ให้นาย       ทุกคนไป
ตัวอยู่ได้      พองอกงาม เจริญดี


*****************