กอไผ่ที่แข็งแรง

วันนี้ เป็นกอหญ้า...วันหน้าเป็นกอไผ่
ถ้าหากมีความตั้งใจ...จะเป็นกอไผ่ที่แข็งแรง**************************************
ที่มา : คำคมช่อง 3 วันที่ 25 กันยายน 2554

ความกลัว

ความกลัวทำให้เกิดความเสื่อม
กลัว...ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
กลัว...ที่จะพูดในเรื่องที่เป็นความจริง
กลัว...ที่จะแสดงออกถึงความเสียสละ
กลัว...ที่จะยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลง

พระนเรศวร..ยังไม่กลัวที่จะประกาศอิสรภาพ
พระเจ้าตากสิน...ยังไม่กลัวที่จะแหกวงล้อม
แล้วเรา...กำลังกลัวอะไร

***************************
สุชาต จันทรวงศ์ 21 ก.ย.2554

ไม่สูง ไม่เก่ง

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

***********************************
คติประจำใจของ ด.ญ.ฤดีมาศ  ทองดี นักเรียนชั้น ป.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกวด "นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปีการศึกษา 2554" ของโรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ความไม่ยั่งยืน

ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
ความยิ่งใหญ่ คือ ความไม่ยั่งยืน

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู
ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่
แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น


****************************************
ที่มา : พระอาจารย์มั่น  จาก ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
อ้างถึงใน ธรรมพุทธบริษัท. (______). เสบียงทิพย์.กรุงเทพฯ : กิตติชัยการพิมพ์.

หกพอ

@ หนึ่ง "พอดี" มีได้ไม่เด่นด้อย
ไม่มากน้อยเกินไปจนไร้ผล
คือพอดีพองามจำเพาะตน
ให้รู้ยล รู้อยู่ รู้พอดี

@ สอง "พอเพียง" เลี้ยงตัวพึ่งตัวได้
พอเพียงให้ได้ทำตามหน้าที่
พอเพียงให้พึงพาช่วยยายี
พอเพียงด้วยวิถีที่เป็นธรรม

@ สาม "พอใจ" ด้วยใจไม่เป็นทุกข์
แสวงสุขสงบใจได้ดื่มด่ำ
ไม่เป็นทาสวัตถุยุให้รำ-
ตำให้รั่วชั่วช้ำตามเขาไป

@ สี่ "พอตัว" รู้ตัว หมั่นตรวจตรา
มีวิชาสามารถองอาจได้
รู้รักษาตัวรอดปลอดทุกข์ภัย
รู้พร้อมไม่ประมาทไม่ขลาดกลัว

@ ห้า "พอกัน" รู้ทันทุกขั้นตอน
รู้ผันผ่อนรู้สู้รู้ดีชั่ว
รู้ทันโลกรู้เท่าไม่เมามัว
รู้เขารู้เราทั่วไม่มั่วมัน

@ หก "พอแล้ว" พอแล้วรู้จักพอ
รู้ยาวบั่นสั้นต่อทุกข้อขั้น
รู้วิมุติจุดหมายไม่ติดตัน
ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญตน ฯ


********************************
ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2554
ที่มา : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000111207