ความดีอยู่ยาวนาน

เรือนร่างไม่นานก็หย่อนยาน
ความดีต่างหากที่อยู่ยาวนาน และคงทน

************************************
ที่มา : นิตยสารทหารช่าง ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 วันที่ 23 มิ.ย.2554

เหลือแต่ร้ายกับดี

โคควายวายชีพได้           เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยัง              อยู่ไซร้
คนเด็ดดับศูนย์สัง-           ขารร่าง
เป็นชื่อเป็นเสียงได้          แต่ร้ายกับดีฯ

**********************************
โคลงโลกนิติ

สถิตทั่วแต่ชั่วดี

พฤษภกาสร           อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง    สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย      มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี       ประดับไว้ในโลกา

*******************************
กฤษณาสอนน้อง สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส  

ลองเขียนหนังสือสักเล่ม

หากคิดจะลองเขียนหนังสือสักเล่ม
ลองเขียนเรื่องราวของชีวิตตนเองดูซิ
น่าจะเป็นหนังสือเล่มที่หนามาก
และก็ไม่รู้ว่า หนังสือเล่มนี้จะจบลงเมื่อใด...

*****************************
ที่มา สุชาต จันทรวงศ์  : 28 มิ.ย.2554

ทำงานได้จริงๆ

เมื่อมีโอกาส และมีงานให้ทำควรเต็มใจทำ
โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง

คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น
ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ

ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่  มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต
ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น

********************************************
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2530

ทำง่ายๆ

การแก้ปัญหานั้น
อาจมีคนว่า ว่าไม่ถูกหลักวิชาการก็ได้ ไม่เป็นไร
โดยมากเราพยายามที่จะทำอะไรง่ายๆ
แล้วในที่สุดถ้าทำง่ายๆ แล้วได้ผล
ก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ

****************************************
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อย่าละทิ้งประชาชน

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2489
วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว....
ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นได้เร็วขึ้นบ้าง
ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆ ว่า

"อย่าละทิ้งประชาชน"

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า

ถ้าประชาชนไม่ "ทิ้ง" ข้าพเจ้าแล้ว
ข้าพเจ้าจะ "ละทิ้ง" อย่างไรได้

**************************************
พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระปฐมบรมราชโองการ

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

*************************************
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน ตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงอยู่ได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มไปด้วยซ้ำ

************************************
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทำงานอย่างมีความสุข

ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมีความสุขร่วมกัน
ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

*************************************
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ปลูกป่าในใจคน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน
แล้วคนเหล่านั้น ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง

****************************************
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน การพัฒนาในด้านต่างๆ
ต้องเข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจคน เข้าใจหลักปฏิบัติ
และที่สำคัญ เราเข้าใจเขาและจะต้องทำอย่างไรให้เขาเข้าใจเราด้วย
เราเข้าถึงเขาแล้ว ต้องทำอย่างไรให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย
เมื่อเข้าใจกันแล้วก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปได้

*************************************************
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

รู้ รัก สามัคคี

รู้ คือ.....
รู้ต้นเหตุ  รู้ปลายเหตุ แล้วถึงเริ่มทำงาน
จะได้มีประสิทธิภาพ ต้องรู้ถึงปัจจัยทั้งหมด
ทั้งรู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา

รัก คือ......
ความรัก ความเมตตา ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
และไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ
อีกทั้งความรักที่มีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน
ก็สามารถนำไปสู่ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล
สนับสนุนให้บุคคลอื่นบรรลุประโยชน์
หรือเข้าถึงจุดหมายของชีวิตของเขาในระดับต่างๆ ได้

สามัคคี  คือ.....
การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า
เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กร หมู่คณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

*********************************************
พระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พอเพียง

พอเพียงนี้ มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก
คือคำว่าพอ ก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ
ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการ
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเยียนคนอื่นน้อย

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่า ทำอะไรก็ต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข

************************************************
พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ส่งเสริมคนดี

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย
จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

หากอยู่แต่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

********************************************
พระราชดำรัส ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ปิดทองหลังองค์พระ

การทำงานด้วยใจรัก..ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ
แม้จะไม่มีใครรู้ ใครเห็น..ก็ไม่น่าวิตก
เพราะผลสำเร็จนั้น..จะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง

ที่พูดเช่นนี้ เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้ว..คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะเห็นว่าไม่มีใครเห็น

แต่ถ้าทุกคน...พากันปิดทองแต่ข้างหน้า
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย
พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้

*************************************************
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2506

ยืนบนขา

ยืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่าพึ่งตนเอง)
หมายความว่าสองขาของเรานี่ ยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม
ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นมาใช้สำหรับยืน

*********************************
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

การช่วยเหลือ

การเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้น
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับ
ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม
จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลที่สุด

อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า
เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป

**********************************
พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ข้าราชการ

การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ
มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน

เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่ข้าราชการทุกคน
จะต้องทำหน้าที่ทุกๆ ประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์
โดยเต็มกำลังสติปัญญา  ความรู้  ความสามารถ

เพื่อผลการปฏฺิบัติราชการทุกอย่าง
จักได้บรรลุความสำเร็จอย่างสูง
และบังเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง
แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน...

****************************
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อย่าทุจริต

ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว  ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป
พูดอย่างนี้หยาบคาย  แต่ว่าต้องให้มีอันเป็นไป

แต่ถ้าไม่ทุจริต  สุจริต และมีความตั้งใจมุ่งมั่น 
สร้างความเจริญ  ก็ขอต่ออายุให้ถึง 100 ปี

ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย
ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ

ข้อสำคัญต้องยึดความสุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง...

************************************************
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ความเพียร

...คนเราทำอะไรต้องมีความเพียร
แม้ไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน้ำ
และมีคำตอบอยู่ว่ามีประโยชน์อย่างไร
เพราะหากไม่เพียรที่จะว่ายน้ำเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ก็จะไม่พบเทวดา

คนอื่นไม่มีความเพียรที่จะว่ายน้ำ
ก็จะจมเป็นอาหารของปลา ของเต่า
เพราะฉะนั้น  ความเพียรแม้จะไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่
ก็ต้องเพียรว่ายน้ำต่อไป....

*************************************
พระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9

มองในสิ่งที่เขาทำ

คำพูดนั้นด้อยราคา 
การกระทำเท่านั้นมีความหมายที่แท้จริง
เวลาดูคน  หัดมองในสิ่งที่เขาทำ
มากกว่าฟังในสิ่งที่เขาพูด

************************************
ที่มา :  โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2546).เกษียณเร็ว เกษียณรวย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

วิสัยทัศน์

ภาพ (SIGHT) คือ สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาของคุณ
วิสัยทัศน์ (VISION) คือ  สิ่งที่คุณเห็นด้วยจิตใจของคุณ

**************************************
ที่มา :  โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2546).เกษียณเร็ว เกษียณรวย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น

ผู้ชนะ ผู้แพ้

ผู้แพ้..ใช้เหตุที่แพ้มาเป็นข้อแก้ตัวเพื่อจะแพ้ต่อไป
แต่ผู้ชนะ..ใช้เหตุที่แพ้มาเป็นเหตุผลที่จะต้องชนะ

***********************************
ที่มา :  โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2545).โรงเรียนสอนธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อำนาจเหมือนความงามของสตรี

อำนาจก็เปรียบเสมือนความงามของสตรี
คนที่ยังต้องไปเที่ยวตะโกนบอกคนอื่นอยู่ว่าตัวเองมีอำนาจ
ก็เป็นเพราะว่า เขาไม่มีอำนาจอยู่จริง

***********************************
มาร์กาเรต แธตเชอร์ อ้างจาก โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2545).โรงเรียนสอนธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

คำพูดน่าคิดเกี่ยวกับการศึกษา

"ผมพร้อมที่จะเรียนเสมอ แต่ผมไม่ชอบถูกสอน"
วินสตัน  เชอร์ชิล

"เมื่อพ่อแม่ทั้งหลายพบว่าเด็กเป็นภาระอันหนักอึ้ง เขาจึงส่งเด็กไปอยู่ในคุกที่เรียกว่าโรงเรียน และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือทรมาน"
จอห์น  อัพไดค์

"การศึกษาคือโรงงานผลิตเสียงสะท้อนที่ควบคุมโดยรัฐ"
นอร์มัน  ดักลาส


"ชีวิตในโรงเรียนเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขที่สุด"
เอช.แอล.แม็คเค็น


"ไม่มีใครสอนใครได้ อย่างมากที่ทำได้คือช่วยให้เขาค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง"
กาลิเลโอ


"ฉันไม่เคยให้โรงเรียนเข้ามายุ่งกับการศึกษาของฉัน"
มาร์ค  ทเวน


"การศึกษามีมากเกินไป  โดยเฉพาะในโรงเรียนอเมริกัน"
อัลเบิร์ต  ไอน์สไตน์


****************************************
ที่มา : โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2544). พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ความมั่งมี

สำหรับผม "ความมั่งมี" หมายถึง
จำนวนวันที่คุณอยู่ได้
โดยคุณและทุกคนในครอบครัวไม่ต้องไปทำงาน
และยังคงดำเนินชีวิตอยู่ได้ตามปกติ

**********************************
ที่มา : โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2544). พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อิสรภาพ

ชีวิตกำเนิดขึ้นพร้อมอิสรภาพ
เหตุใด...มนุษย์จึงถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวน
ทุกคนคิดว่าข้า....คือนาย
สุดท้าย...ล้วนเป็นทาสไม่ต่างกัน

***********************************
ฌอง ฌาค รุสโซ อ้างจาก โรเบิร์ต ที คิโยซากิ. (2544). พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทำงานเพื่อเงิน

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาการเงิน
เพราะโรงเรียนไม่เคยสอนวิชาการเงิน
ผลก็คือ...
ทุกวันนี้เราทำงานเพื่อเงิน และไม่เคยรู้วิธีใช้เงินทำงานแทนเรา

********************************
ที่มา : โรเบิร์ต  คิโยซากิ. (2544). พ่อรวยสอนลูก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

คุณค่าของชีวิต

คุณค่าของชีวิตเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใคร
แต่ขึ้นอยู่กับว่า เรามีชีวิตเพื่ออะไร

**************************************
ที่มา : คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร. (2548). เมล็ดพันธุ์แห่งปรีชาญาณ. กรุเทพฯ : สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่.

ตัวเราเองเท่านั้น

ขณะที่เจ้าฟังคำพูดที่สวยหรูของนักการเมือง
ว่าจะช่วยเราอย่างโน้น อย่างนี้  ....แต่เจ้าจงจำไว้ว่า
"ไม่มีใครจะมาแก้ปัญหาชีวิตของเราได้จริงหรอก 
เพราะจะเป็นภาระของเขา...มากเกินไป
คนที่จะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ ก็คือ ตัวเราเอง" 

*************************************************
สุชาต  จันทรวงศ์ ปรับปรุงมาจาก พล.อ.ปรีชา  เอี่ยมสุพรรณ : 26 มิ.ย.2554 ณ  เวทีปราศัยเชิงสะพานฆัฆวาน ของกลุุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ค้าขายอะไรรวย

ค้าอะไร...ไม่รวยเท่าค้าอำนาจ (ของนักการเมือง)
ขายอะไร...ไม่รวยเท่า "ขายชาติ"

*************************************************
พล.อ.อ.เทิดศักดิ์   สัจจรักษ์ : 26 มิ.ย.2554 ณ  เวทีปราศัยเชิงสะพานฆัฆวาน ของกลุุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

รักกันดีกว่าดีกว่าเกลียด

อันความผิดนิดหนึ่งอย่าพึงโกรธ           อย่าลงโทษกันและกันให้พลันหาย
อย่าอาฆาตบาดหมางกันจนวางวาย      เป็นกรรมร้ายติดตัวชั่วกัปกัลป์
ข้างหนึ่งโกรธข้างหนึ่งนิ่งเสียนั้นไซร้     เป็นคุณได้ดับร้อนช่วยผ่อนผัน
เหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังพลัน         พึงรักกันดีกว่าเกลียดเดียดฉันท์เอย

*********************************************** 
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

ข้อคิดจากคนเกษียณ

รุ่งอรุณวันใหม่วัยเกษียณ         พ้นกงเกวียนเวียนวนเป็นคนหลวง
พ้นภาระบริหารงานทั้งปวง       พ้นจากห่วงยศตำแหน่งพ้นแข่งดี
ถอดหน้ากากหัวโขนออกโยนทิ้ง    ดูตัวจริงของเราให้ถ้วนถี่
มีเวลาเหลืออยู่อีกกี่ปี               ค้องคืนปฐพีเป็นดินไป

ไม่ต้องรอยมบาลท่านถามซัก     เรารู้จักถามไถ่ดูก่อนได้
ว่าเคยทำความดีอะไรไว้              ทำความชั่วอย่างไรในการงาน
บางคนฉ้อราษฎร์บังหลวงมา       ไปเลี้ยงบุตรภรรยาทำภูมิฐาน
บ้างเกาะนักการเมืองมาช้านาน    ถึงคราวปล่อยกราบกรานไม่ยอมไป

เอาศีลสัจปัญญาที่เหลืออยู่      มาเช็ดล้างขัดถูย่อมผ่องใส
ใช้จิตใต้สำนึกมาครองใจ         ถามไถ่กิจการงานสังคม
โอกาสมีทำความดีให้มากไว้    ลูกหลานได้บารมีมาเสริมสม
ถึงตัวตายไว้ชื่อให้ชื่นชม                 อย่านิยมเงินฮั้วมัวหมองเอย

*********************************
พัฒน์   บุณยรัตนพันธ์ อ้างจาก ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

กำลังใจและปัญญา

คนมีกำลังใจ  แต่ไม่มีกำลังปัญญา จะเป็นคนบ้าบิ่น
คนมีกำลังปัญญา  แต่ขาดกำลังใจ จะเป็นคนขลาด
คนที่มีทั้งกำลังใจและกำลังปัญญา  จึงเป็นคนกล้าหาญ

*********************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

เพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว       แหนงหนี
หาง่าย  หลายหมื่นมี           มากได้
เพื่อนตาย ถ่ายแทนชี-        วาอาตม์
หายาก  ฝากผีไข้                ยากแท้จักหา

*****************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

เวลาและวารี

เวลาและวารี     มิไยดีจะคอยใคร
เรือเมล์และรถไฟ      มันก็ไปตามเวลา
หากช้าและอืดอาด     มักจะพลาดปรารถนา
ชวดแล้วจะโศกา      เราช้าเองจะโทษใคร

*****************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

คนฉลาด

A wise man learns by  the experience of others.
An ordinary  man learns  by his own experience.
A fool man learns by nobody's experience.

คนฉลาด เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น
คนธรรมดา เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง
คนโง่นั้น มิได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ใดทั้งสิ้น

****************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

ยอมรับผิด

ผู้ใหญ่  ผู้นำ ผู้บริหาร
หากอยากจะได้คำว่าต่อท้ายว่าเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดี ผู้นำที่ดี หรือผู้บริหารที่ดี

ทำผิดแล้วต้องยอมรับผิดเสมอ
ยืดอกรับความผิดนั้นอย่างหน้าชื่นบาน
อย่าได้โยนความผิดนั้นไปให้แก่ผู้ใดเลย

*******************************
สุชาต  จันทรวงศ์ ปรับปรุงมาจาก ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

การบริหารงานแบบผู้ตัดสินฟุตบอล

ผู้บริหารที่คอยจ้องดูว่ามีการปฏิบัติที่ล้ำเส้นหรือไม่
ถ้าล้ำเส้นก็ยอมไม่ได้  ผิดกติกาไม่ได้
เป็นผู้เคร่งครัดในการรักษากฏระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทำมาอย่างไร ก็ทำไปอย่างนั้น

หากใครคิดเปลี่ยนแปลงอะไร เสนอสิ่งใหม่ๆ เข้ามา
บุคคลนั้นจะไม่ได้รับความดีความชอบอะไร
แต่มักจะถูกเขม่นเป็นพิเศษว่าทำดีเกินหน้าเจ้านาย
หรือชอบหาเรื่องยุ่งยากมาใส่ตนและองค์การ

อยู่อย่างเดิมก็สบายดีแล้ว ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ
ไม่ต้องเสี่ยงอะไร ทำงานไปเรื่อยๆ พอสิ้นปีก็ได้เลื่อนขั้น
ถือหลักว่า "คนทำอะไรไม่ผิด คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย"

********************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

ทำงานแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative)

นักบริหารผู้ใด ที่เข้ามารับตำแหน่งแล้ว
ทำงานแบบระวังตัวแจ กลัวจะหลุดจากตำแหน่ง
หรือทำงานรอวันเกษียณอายุราชการ
ทำงานแบบไม้ตายซาก (Dead wood)

บุคคลประเภทนี้จะไม่กล้าตัดสินใจอะไร
ในเรื่องที่ไม่เคยมีแบบอย่างประเพณีในการปฏิบัติมาก่อน
การสั่งการ การมอบหมายงาน การกำกับดูแลงานทั้งหลายทั้งปวงนั้น
จะเป็นไปอย่างเรียบๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ขาดสีสันไม่สดสวย

นักบริหารที่ทำงานในลักษณะเช่นที่ว่านี้
เข้าข่ายการบริหารงานแบบผู้ตัดสินฟุตบอล

*********************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

คนขี้เกียจที่ได้ดี

ผู้นำในองค์การใดเป็นคนประเภทโลเลเหลาะแหละ
หาหลักการอันใดมิได้
ได้ดิบได้ดีได้ตำแหน่งขึ้นมาเพราะระบบอาวุโส
ใครทำงานมานานกว่าก็ได้ตำแหน่งนั้นไป
หรือเพื่อนฝูงช่วยกันผลักดันขึ้นมา
เพื่อว่าเมื่อเขาได้ตำแหน่งแล้ว จะได้กุมบังเหียนชักนำเขาได้สบาย

บุคคลประเภทที่ว่านี้ แม้จะอยู่ในตำแหน่งสัก 3-4 ปี
ก็แทบจะไม่มีผลงานอะไรฝากไว้ให้แก่หน่วยงานนั้นเลย
เมื่อเข้ามาแล้วก็ล่วงเลยผ่านไป ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลัง

บุคคลประเภทนี้ สรุปได้ว่าเป็นคนขี้เกียจที่ได้ดีเพราะบุญมาวาสนาส่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นอันมาก

******************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

พูดไม่เข้าใจ

พูดไปเขาไม่รู้กลับขู่เขา      ว่าโง่เง่างมเงอะเซอะหนักหนา
ตัวของตัวทำไมไม่โกรธา     ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ

******************************************
อุทานธรรม : พระศาสนโสภณ วัดมกุฎกษัตริยาราม อ้างจาก ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

นายดี นายบ่ดี

นายดีดีไพร่พร้อม    รักนาย
มีศึกสู้จนตาย        ไป่แย้ง
นายเบียนไพร่กระจาย    จากหมู่
นายบ่ดีไพร่แกล้ง    ล่อล้างผลาญนาย


****************************************
โคลงโลกนิติ อ้างจาก ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.

ระบบที่ดี

ระบบที่ดีนั้น สามารถเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้
ส่วนระบบที่เลวนั้น..ก็ตรงกันข้าม 
คือสามารถทำคนดีให้กลายเป็นคนเลวไปได้เช่นกัน

***********************************************
ที่มา : ปราชญา  กล้าผจัญ. (2543). 88 ลู่ทางสู่..ความสำเร็จของนักบริหาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง

ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง

ขณะที่เรากำลังได้รับชัยชนะในสงครามเย็นนอกบ้าน
เรากลับต้องพ่ายแพ้แก่การต่อสู้กับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และความเป็นธรรมในสังคมบ้านเรา ที่นี่เอง
เราได้เปลี่ยนแปลงโลกมามากแล้ว
ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสหรัฐฯ เสียที

****************************************
บิลล์  คลินตัน สุนทรพจน์ตอบรับเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ของพรรคเดโมแครต ในที่ประชุมใหญ่พรรค ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อ 16 ก.ค.2535 อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

ภาระของรัฐบาล

เป็นเวลานานปีที่ประชาชนมักจะเคยชินกับ
การยกภาระให้รัฐบาล  ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเขา

......เขาจะพูดกันว่า รัฐบาลต้องจัดหามาให้
แต่อย่าลืมว่า รัฐบาลไม่อาจสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้เอง
ตรงข้ามกลับเอามาจากประชาชนผู้ซึ่งเป็นคนทำ

รัฐบาลมีแต่ใช้จ่ายเกินตัว เก็บภาษีมากเกินไป กู้ยืมมากเกินไป
และแทรกแซงมากเกินไป เวลานี้ ผลที่ได้กลับลดลง
สาเหตุที่สำคัญก็คือ ประชาชนไม่ช่วยกันทำงานเพื่อปรับสมรรถนะของรัฐ
แต่ทำกันเพียงเพื่อให้ครอบครัวของเขามีการกินดีอยู่ดีก็พอแล้ว......

**************************************
มาร์กาเรต แทตเชอร์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอังกฤษ บทสัมภาษณ์พิเศษ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

ตำแหน่งประชาชน

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ข้าพเจ้าก็จะได้วางมือจากหน้าที่รับผิดชอบในทำเนียบแห่งนี้
เพื่อที่จะกลับไปสู่ฐานะซึ่งในระบอบประชาธิปไตยถือว่ามีความสำคัญ
เหนือกว่าตำแหน่งประธานาธิบดีเสียอีก
นั่นก็คือ ตำแหน่งประชาชน

***********************************
จิมมี  คาร์เตอร์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ปราศัยต่อประชาชนชาววอเมริกัน ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 14 มกราคม 2524 อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

ถามตัวท่านเอง

อย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรกับท่าน
จงถามว่า ตัวท่านเองนั่นแหละจะให้อะไรกับประเทศชาติได้บ้าง

*********************************
จอห์น  เอฟ.เคนเนดี คำปราศัยในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 35 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2504 อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

สันติภาพ

ถ้าเราต้องการสันติภาพ  มันจะต้องเป็นสันติภาพที่มีความเป็นธรรม
บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
มากกว่าจะเป็นสันติภาพที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมแพ้
หรือเผด็จการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

******************************************
ริชาร์ด เอ็ม.นิกสัน อดีตประธานาธิบดีคนที่ 37 คำปราศัยต่อชาวรัสเซีย ออกอากาศเมื่อ 1 สิงหาคม  2502 ที่ห้องกระจายเสียงมอสโก อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

ความสุขของฉัน

..ฉันอาจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
แต่ไม่ใครสามารถแย่งเอาความสุขในหัวใจไปจากฉันได้

************************************
มหาตมะ คานธี ปราศัยต่อพี่น้องชาวนา ของอินเดีย เมื่อ 11 เม.ย.2461
อ้างมาจาก ดนัย ตุลาบดี.(2545).พูดอย่างผู้นำระดับโลก. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.

ตัวเราเองนี่แหละ

ลูกรัก....
แท้ที่จริงแล้ว ตัวเราเองนี่แหละ
ที่สอนยาก เตือนยากที่สุด ฝึกก็ยาก ดัดก็ยาก

จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
ตนแชเชือนใครจะเตือนให้ป่วยการ

************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สุขภาพจิต

ลูกรัก....
วิธีป้องกันมิให้สุขภาพจิตเสีย ก็คือ
อย่าไปรับรู้เรื่องภายนอกให้มากนัก
หากจำเป็นต้องรู้ ก็อย่าไปรับมาเก็บเป็นอารมณ์ทั้งหมด
รู้ก็ทำเป็นไม่รู้เสียบ้าง เห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้าง
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

ปิดตาทั้งคู่  ปิดหูสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง นอนนั่งสบาย

*****************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ใจงาม

ลูกรัก....
คนเราถึงรูปจะไม่งามก็อย่าเสียใจ
เพราะรูปร่างเป็นเรื่องที่เหนืออำนาจของเรา

งามมี 2 อย่างคือ งามนอกกับงามใน
งามนอกคือรูปงาม เป็นเรื่องของบุญเก่า
งามใน เป็นเรื่องของบุญใหม่ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เอง

รูปงามดึงดูดตา ใจงามดึงดูดจิต
รูปงามอยู่ได้ชั่วคราว ใจงามอยู่ได้ตลอดกาล

***************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คิดก่อนพูด

ลูกรัก....
ปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้  นำทุกข์มาให้ก็ได้

"จงเก็บปากไว้ที่ใจ อย่าเก็บใจไว้ที่ปาก"
หมายถึง อยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจ อย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิด
เมื่อจำเป็นต้องพูด ก็ควรพูดอย่างมีสติ  พูดพอประมาณ
พูดอย่างสร้างสรรค์ ถูกธรรม ประกอบด้วยประโยชน์

คำพูดที่ดังเกินไป คำพูดที่แรงเกินไป คำพูดที่เกินความจริง
ล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้น

**********************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ใจเขาใจเรา

ลูกเอ๋ย.....เกิดเป็นคนนะลูก
เมื่อเราอิ่ม...ก็ควรนึกถึงคนที่เขาอดบ้าง
เมื่อเราสุข...ก็ควรคิดถึงคนที่เขาทุกข์บ้าง
เมื่อเรามี...ก็คิดถึงคนที่เขาจนบ้าง

หากลูกคิดได้อย่างนี้ ลูกจะเป็นนักเสียสละ เห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นได้
และจะเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไป

หากลูกเป็นคนเห็นแก่ตัว..ลูกจะอยู่โดดเดี่ยว
เวลาลูกเดือดร้อน จะไม่มีใครแยแสลูกเลย...จำไว้เถิดลูก.....

****************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ทำดีได้แต่อย่าเด่น

ลูกรัก....
หากลูกได้ทำงานกับผู้ใหญ่ที่ปากหวานก้นเปรี้ยว
ไม่มีความยุติธรรม มีความลำเอียง และหูเบา
ก็ต้องระวังตัวระวังใจ  ทำงานเพื่องาน
ทำไม่ให้ผิดพลาดบกพร่องเท่านั้นก็พอแล้ว

ที่เตือนลูกอย่างนี้ มิใช่จะสอนให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัว
แต่เตือนเพื่อให้ลูกป้องกันตัวไว้
ไม่ต้องเหนื่อยและทุ่มเทกับงานเกินไป
แต่ผลที่ได้รับกลับเป็นความช้ำใจและขมขื่น เพราะผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรม

"ทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน"

การทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ทำดีต้องให้ถูกบุคคลด้วยจึงจะได้ผลดีจริง

**********************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ทำสิ่งที่มีประโยชน์

ลูกรัก.....ก่อนจะทำอะไรต้องคิดเสียก่อนว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์

พึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อมด้วย
พึงคบหากับผู้ที่เต็มใจจะคบหาด้วย
พึงช่วยทำกิจแก่คนที่หมั่นทำกิจ
ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่ต้องการประโยชน์
อย่าสมาคมกับคนที่ไม่เต็มใจจะสมาคมด้วย

******************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ไฟริษยา

ลูกรัก.....
อารมณ์ริษยานี้ร้ายแรงและร้อนแรงมากนัก
ถึงกับฆ่ากันได้ก็มี.....
เขาจึงบอกว่ามันเป็นไฟ  เรียกว่า "ไฟริษยา"
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเผาลนจิตใจคนให้ร้อนรุ่มหงุดหงิดตลอดเวลา

*****************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

วิชาเป็นทรัพย์

ลูกรัก....."เมื่อน้อยให้เรียนวิชา  ให้หาสินเมื่อใหญ่"

พ่อ(แม่)ไม่มี     เงินทอง    จะกองให้
จงตั้งใจ    พากเพียร   เรียนหนังสือ
หาวิชา   ความรู้   เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ  เอาไว้  ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่   มีแต่   จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้า   เรื่อยไป   นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา   ช่วยตน   ไปจนตาย
เจ้าสบาย แม่กับพ่อ  ก็ชื่นใจฯ

*******************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ยอดปราถรถนาของพ่อแม่

ลูกรัก.....
ลูกอาจจะยังไม่รู้สึกถึงความปรารถนาสุดยอดของพ่อแม่
...ตราบเท่าที่ลูกยังมิได้เป็นพ่อแม่คน...

********************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

รักพี่รักน้อง

ลูกรัก...พี่น้องรักกันไว้เถิด

คนเราอาจหาสามีใหม่ได้
คนเราอาจหาภรรยาใหม่ได้
คนเราอาจหาลูกใหม่ได้
แต่พี่และน้อง...หาใหม่ไม่ได้อีกแล้ว
เมื่อตัดพี่ตัดน้อง....ก็เหมือนตัดเนื้อของพ่อกับแม่นั่นเอง

****************************************
ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

ฝากไว้ให้ลูก

ลูกรัก....
คงประจักษ์  แจ้งจำ  คำเกื้อหนุน
ที่พ่อแม่  เอ่ยเอื้อ  เกื้อการุณย์
เป็นต้นทุน  สร้างชีวิต  เสริมกิจการ

ขอจบคำ   พ่อแม่   ไว้แค่นี้
ฝากวจี   มรดก  ตกลูกหลาน
ช่วยกันจำ  ขับเคี่ยว  ให้เชี่ยวชาญ
จะพ้นผ่าน   พาลภัย   ได้จำเริญ

ขอให้ลูก   พินิจ  ทำคิดชอบ
ถูกระบอบ  ปฏิบัติ   ไม่ขัดเขิน
ถูกบุคคล   ถูกเวลา   อย่าขาดเกิน
เน้นดำเนิน   สายกลาง  ทุกอย่างไป

ขอจบคำ  พ่อแม่    เพียงแค่นี้
จำลาที  หมดกาล  จะขานไข
รักคิดถึง  ลูกมาก  จากหัวใจ
ถึงตัวไกล  ใจอยู่  คู่ลูกเอยฯ

*********************************************
หมายเหตุ : บทกลอนนี้ ผมนำมาจากบทสรุปท้ายเล่มในหนังสือ "คำพ่อ-คำแม่" ซึ่งเขียนโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ ซึ่งจัดพิมพ์โดย สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ.2552

ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

คำพ่อ คำแม่

"คำสอนของพ่อแม่ คือมรดกล้ำค่ากว่าเงินทอง"

ลูกรัก......
บัดนี้จัก  ลำนำ เป็นคำสอน
จากหัวใจ  พ่อแม่  รักแน่นอน
ทุกบทตอน  วอนเห็น  เป็นสำคัญ

มุ่งถ่ายทอด   ความคิด  ชี้ผิดถูก
มุ่งให้ลูก  รู้ใจ  ความใฝ่ฝัน
เป็นแนวคิด  ศึกษา  ค่าอนันต์
ธำรงมั่น   ความดี วิถีไทย

ขอให้ลูก  ตั้งจิต พินิจอ่าน
จะพบพาน  ความจริง  อันยิ่งใหญ่
ทุกอย่างเป็น  สัจธรรม  ค่าอำไพ
ดีทำไว้   ชั่วเว้น  จะเป็นคุณ

************************************
หมายเหตุ : บทกลอนนี้ ผมนำมาจากความนำ ในหนังสือ "คำพ่อ-คำแม่" ซึ่งเขียนโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ ซึ่งจัดพิมพ์โดย สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี พ.ศ.2552

ที่มา : พระธรรมกิตติวงศ์. (2552). คำพ่อ-คำแม่. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

เป็นตามสิ่งที่คุณต้องการ

ฝันในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น (ทุกคนมีสิทธิ์ฝัน)
ไปในที่ที่คุณอยากจะไป (ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไป)
เป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น  (ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็น)
ชีวิตคนมีเพียงหนึ่งเดียว
และโอกาสเดียวที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการ

*********************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2545). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 3.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

มันกลับกัน

เราใช้จ่ายมากขึ้น     แต่กลับมีความพึงพอใจน้อยลง
เรามีบ้านที่ใหญ่โตขึ้น   แต่กลับมีครอบครัวที่เล็กลง
เรามีความรู้มากขึ้น   แต่กลับมีความคิดลดลง
เรามียารักษาโรคเพิ่มมากขึ้น  แต่กลับมีสุขภาพแข็งแรงที่น้อยลง
เราเพิ่มพูนทรัพย์สมบัติส่วนตัวมากขึ้น  แต่ค่าตัวของเรากลับลดลง
เรามีความรักที่ให้ต่อกันน้อยลง  แต่ความเกลียดชังกลับเพิ่มมากขึ้น
เราสามารถไปถึงดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัย  แต่กลับรู้สึกยากเย็นที่จะข้ามถนนหน้าบ้านเพื่อพบปะเพื่อนบ้าน
เราสามารถพิชิตอวกาศ  แต่ไม่สามารถเอาชนะภายในตัวเราเองได้
เรามีรายได้ที่สูงขึ้น  แต่มีความพอใจและกำลังใจที่ลดลง
เรามีอิสระเสรีภาพเพิ่มมากขึ้น  แต่กลับมีความสุขที่ลดน้อยลง
เรามีอาหารที่สมบูรณ์มากขึ้น  แต่มีคุณประโยชน์ที่ลดน้อยลง
เรามีรายได้เข้าบ้านจากสามีภรรยา 2 คน  แต่การหย่าร้างกลับมีมากขึ้น
เรามีบ้านที่สวยงาม แต่อัตราของบ้านแตกกลับมีมากขึ้น

***********************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2545). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 3.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ก่อนจะพูด

ก่อนที่คุณจะพูดสิ่งใดกับใคร จงถามตัวเอง 3 สิ่งนี้
 1. มันเป็นจริงหรือไม่ ?  ความจริงเป็นความสวยงาม ความสวยงามคือความจริง  พูดความจริงดีที่สุดเสมอ
 2. มันดีหรือไม่? ถ้าดีมีประโยชน์ ก็จงพูดออกไป ถ้าไม่ดี ไม่มีประโยชน์ก็เงียบเสียดีกว่า
 3. มันจำเป็นหรือไม่? หลายๆ สิ่งในชีวิตคนเราก็ไม่จำเป็นต้องพูด  การไม่พูดเสียบ้างก็เป็นการดี
********************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2545). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 3.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

14 ที่สุดในชีวิต

 1. ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตของคนเรา ก็คือ ตัวเราเอง
 2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต  ก็คือ ความอวดดี
 3. การกระทำที่โง่เขลามากที่สุดในชีวิต ก็คือ การหลอกหลวง
 4. สิ่งที่เลวแสนสาหัสที่สุดในชีวิต ก็คือ ความอิจฉาริษยา
 5. ความผิดพลาดที่มหันต์ที่สุดในชีวิต ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
 6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิต ก็คือ การหลอกตัวเอง
 7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิต ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง
 8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิต ก็คือ ความอุตสาหะวิริยะ
 9. การล้มละลายที่สุดในชีวิต ก็คือ ความสิ้นหวัง
 10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิต ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
 11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ก็คือ หนี้บุญคุณ
 12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ก็คือ การให้อภัย และความเมตตากรุณา
 13. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิต ก็คือ การมองโลกในแง่ร้าย และไร้เหตุผล
 14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิต ก็คือ การให้ทาน
*******************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2545). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 3.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

เงินไม่สำคัญเสมอไป

เงินซื้อเตียงนอนได้            แต่ซื้อการหลับเป็นสุขไม่ได้
เงินซื้อกระดาษปากกาได้   แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงินซื้ออาหารดีๆ ได้           แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้
เงินซื้อความประจบสอพลอได้   แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้ 
เงินซื้อการตามใจได้          แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้
เงินซื้อเพชรนิลจินดาได้     แต่ซื้อความงามไม่ได้
เงินซื้อความสนุกชั่วครู่ได้  แต่ซื้อความสุขไม่ได้
เงินซื้อเพื่อนร่วมเดินทางได้    แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้
เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้    แต่ซื้อปัญญาไม่ได้
เงินซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ได้   แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้
เงินซื้อเมียที่สวยได้            แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้
เงินจะสำคัญเมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

*******************************************
พระราชวิสุทธิญาณมงคล อ้างมาจาก กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2545). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 3.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ความวิกลจริต

เมื่อคุณยังคงทำในสิ่งเดิมๆ ด้วยวิธีการเก่าๆ
ทั้งความคิด  ความรู้สึก และการกระทำ
และหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง
สิ่งนั้นเรียกว่า ความวิกลจริต (INSANITY)

**********************************
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อ้างมาจาก กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2544). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 2.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

หยกเนื้อดี

หยกเนื้อดีที่อยู่ในหิน
หากมิได้ช่างฝีมือดีเจียระไนแยกหยกออกมา
มันก็คงไม่ต่างไปจากก้อนหินธรรมดาๆ นี้เอง

*****************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2544). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 2.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

จงอย่าทำ

จงอย่าทำสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ (คนชอบทำสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์)
จงอย่าคิดสิ่งที่ไม่มีค่า (คนชอบคิดสิ่งที่ไม่มีค่า)
จงอย่าหวังสิ่งที่ไม่มีมา (คนชอบหวังสิ่งที่ไม่มีมา)
จงอย่าคว้าสิ่งที่ไม่มีจริง (คนชอบคว้าสิ่งที่ไม่มีจริง)

*************************************************
ที่มา : บุญเสมอ แดงสังวาลย์ อ้างอิงจาก กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ลูก 10 คน

พ่อ 1 คน เลี้ยงลูก 10 คนได้
แต่...ลูก 10 คน เลี้ยงพ่อ 1 คนไม่ได้

*************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

น้อยคนนักที่ทำ

"เมื่อทำงานไปนานๆ
...จะรู้ว่าเราควรให้ความสนใจต่อสิ่งที่คนอื่นพูดน้อยลง
...แต่ควรดูสิ่งที่พวกเขาทำมากขึ้น"

คนในโลกนี้ส่วนใหญ่  ดีแต่พูด ดีแต่คุย ดีแต่วางแผน
ดีแต่อีกมากมาย..........
แต่น้อยคนนักที่ดีแต่ทำ (Action)

********************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ตัวฉันเอง

ใครคือ ผู้ขีดวงกลมจำกัดตัวเองว่าทำได้แค่นี้...ตัวฉันเอง
ใครคือ ผู้บอกว่าเราทำไม่ได้.....ตัวฉันเอง
ใครคือ ผู้กำหนดโชคชะตาชีวิต.....ตัวฉันเอง
ใครคือ ผู้ที่สั่งการว่าฉันทำได้.....ตัวฉันเอง
ใครคือ ผู้ที่ทำให้ฉันล้มเหลว.....ตัวฉันเอง
ใครคือ ผู้ที่ทำให้ฉันสำเร็จ.....ตัวฉันเอง
ท่านทั้งหลาย "ตัวฉันเอง" คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง

**********************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
           

หาเก่ง สู่เก็บเก่งไม่ได้

ลืมเก็บ........ก็ลืมเหลือ
ไม่เก็บ........ก็ไม่เหลือ
เก็บน้อย.....ก็เหลือน้อย
เก็บมาก.....ก็เหลือมาก

***************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชัยชนะ

ชัยชนะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพราะได้มายาก
แต่ความพ่ายแพ้ก็มีค่าไม่น้อยกว่า
เพราะผู้ไม่เคยแพ้ คือผู้ไม่เคยทำอะไรเลย
เพราะผู้ไม่เคยแพ้ จะไม่รู้จักปัญหาและอุปสรรค
จงกล้าที่จะเป็นผู้แพ้ เป็นผู้ล้มเหลวในบางขณะ
แต่เราจะเป็นผู้ชนะ ในที่สุด

*********************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

พูดถึงสิ่งดีดี

จงพูดถึงความสำเร็จ  แทนที่จะพูดถึงความล้มเหลว
จงพูดถึงสิ่งที่ทำได้  แทนที่จะพูดถึงสิ่งที่ทำไม่ได้
จงพูดถึงความรัก แทนที่จะพูดถึงความเกลียดชัง
จงพูดถึงสิ่งดีๆ แทนที่จะพูดถึงสิ่งเลวร้าย

**************************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

มันเป็นของคุณ

ความคิด
ไม่ว่าคุณจะชอบมัน หรือไม่ชอบมัน.....มันก็เป็นของคุณ
ไม่ว่าคุณจะชอบมัน หรือไม่ชอบมัน.....มันก็อยู่กับคุณ
ไม่ว่าคุณจะชอบมัน หรือไม่ชอบมัน.....มันคือสิ่งจำเป็น
ที่คุณต้องใช้ตลอดชีวิต

**********************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

คุณจะทำอะไร

หากวันนี้  คือวันเดียวที่เหลืออยู่ในชีวิต
.........คุณจะทำอะไร

**********************************
ที่มา : กฤษณะ กฤตมโนรถ.(2543). คัมภีร์แม่ไม้มือทอง : กฤษณะสอนน้อง เล่ม 1.กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทุกข์

ทุกข์มี เพราะยึด
ทุกข์ยืด เพราะอยาก
ทุกข์มาก เพราะพลอย
ทุกข์น้อย เพราะหยุด
ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

*************************************
ที่มา : ปรับปรุงมาจากสไลด์ ที่เพื่อนส่งอีเมล์มาให้ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้คิดและเขียนเริ่มต้น

ตัณหาต่างหาก

ดูท่อนไม้นี้ซิ สั้นหรือยาว
สมมุติว่าคุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ....ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น
แต่ถ้าคุณอยากได้ไม้สั้นกว่านี้...ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว

หมายความว่า ตัณหา ของคุณต่างหาก
ที่ทำให้ มีสั้น มียาว มีทุกข์ มีสุข ขึ้นมา

***************************************
ที่มา : ปรับปรุงมาจากสไลด์ ที่เพื่อนส่งอีเมล์มาให้ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้คิดและเขียนเริ่มต้น

ของขวัญจากกาลเวลา

ในหนึ่งวัน ทุกคนจะมีเวลา 86,400 วินาที เท่ากันทุกคน
แล้ววันนี้ คุณรู้คุณค่าของมันหรือปล่าว

หากอยากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งปี
ให้ไปถามนักเรียนที่สอบตกต้องซ้ำชั้น

หากอยากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งเดือน
ให้ไปถามคุณแม่ที่คลอดลูกก่อนกำหนด

หากอยากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งสัปดาห์
ให้ไปถามนักเขียนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์

หากอยากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งชั่วโมง
ให้ไปถามคนรักที่กำลังรอคอยตามนัดหมาย

หากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งนาที
ให้ไปถามคนที่เพิ่งพลาดขบวนรถไฟ

หากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา หนึ่งวินาที
ให้ไปถามคนที่เพิ่งรอดหวุดหวิดจากอุบัติเหตุ

หากจะรู้ถึงคุณค่าของเวลา เสี้ยววินาที
ให้ไปถามคนที่เพิ่งชนะได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิค

ทำเวลาในทุกขณะของคุณ ที่คุณมีให้มีคุณค่า
และทำให้มีคุณค่ามากขึ้นไปอีก หากคุณใช้มันร่วมกับคนพิเศษบางคน
และจำไว้เสมอว่าเวลาไม่คอยใครแม้สักคนเดียว

เมื่อวานเป็นอดีต พรุ่งนี้ยังยากที่จะอธิบาย

ฉะนั้น วันนี้จึงเป็นของขวัญ

**********************************
ที่มา : ปรับปรุงมาจากสไลด์ ที่เพื่อนส่งอีเมล์มาให้ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้คิดและเขียนเริ่มต้น

มืออาชีพ

ผู้ที่จะสามารถได้การยอมรับว่าเป็น "มืออาชีพ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • สามารถแก้ปัญหาได้เร็วกว่าผู้อื่น  2 เท่า
 • พร้อมปฏิบัติงานได้หนักกว่าผู้อื่น  2 เท่า
 • และมีผลงานมากกว่าผู้อื่น 2 เท่า

**********************************
ที่มา : ไม่ทราบที่มา

ผู้นำกับผู้บริหาร

ผู้นำ คือ หัวหน้าที่ได้รับความยินยอมจากกลุ่ม
ผู้บริหาร  คือ หัวหน้าโดยการได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

ผู้นำ ไม่ต้องรับผิดชอบงาน หรือตำแหน่งสูงๆ
ผู้บริหาร รับผิดชอบทุกอย่าง จนถึงขั้นสูงสุดในหน่วยงาน 

ผู้นำ มักเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร เป็นผู้รักษาความมั่นคงในหน่วยงาน

***************************************
ที่มา : ผศ.ดร.สุดา ทัพสุวรรณ : 1 ก.ค.44

ความคิด

 • ความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำ คิดดีก็ทำดี คิดเลวก็ทำเลว
 • คนคิดเหมือนคนที่อยู่รอบๆ ตัว คนอยู่ในหมู่โจร ก็จะคิดเหมือนโจร
 • คนคิดตามที่ตนเองทำ (คนทำเลว จะไม่เคยคิดทำดี คนทำดี จะไม่เคยคิดทำเลว)
 • ความสนใจของคนและผลประโยชน์ของคนมีอิทธิพลต่อการคิด
 • และบางครั้ง หลายคน...ก็กลัวจะไม่มีใครเห็นด้วย จึงไม่อยากคิด
**********************************
ที่มา : ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์

จำเป็นหรืออยาก

แท้ที่จริงแล้ว
"ความจำเป็น" ของคนเรามีน้อย
แต่คนเรามักมี "ความอยาก" มากกว่า

************************************
ที่มา : สุชาต จันทรวงศ์

มืดแปดด้าน

เมื่อคุณรู้สึกมืดแปดด้าน
จำไว้ว่ายังมีด้านที่เก้าสว่างอยู่เสมอ
แต่คุณยังหามันไม่พบ

***********************************
ที่มา : สุชาต จันทรวงศ์

อย่าย่ำเท้า

อย่าย่ำเท้า ขณะที่คนอื่นเขาก้าวเดิน

*************************************
ที่มา : สุชาต  จันทรวงศ์

สิ่งที่เราเห็นวันนี้ มิใช่สิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้

การศึกษาก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำ …
สิ่งที่เห็นอยู่ในวันนี้...มิใช่สิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้
และสิ่งที่เราเห็นในวันนี้...ก็มิใช่สิ่งที่เราจะเห็นในวันพรุ่งนี้

แม่น้ำนั้นไหลอยู่ตลอดเวลา
และน้ำนั้นก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในทำนองเดียวกัน…
การศึกษาก็ควรเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันวารที่ผ่านไป

****************************************
ที่มา : วิโนภา พาเว : นักปราชญ์ชาวอินเดีย

หน้าที่ครู

ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่
อันดับแรกที่จะต้องให้การศึกษา คือ
สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง
ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ

ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือ ความเป็นความตายของประเทศ
เพราะอนุชนที่มีความรู้ มีความดีเท่านั้น ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้

*********************************
พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายบุญถิ่น อัตถากร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำครูและนักเรียน โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจากภาคใต้ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2515

ชายผู้นอนริมหน้าต่าง

ชาย 2 คน ป่วยหนักทั้งคู่ นอนอยู่ที่โรงพยาบาล ในห้องเดียวกัน

ชายคนแรก ได้รับอนุญาตให้ลุกนั่งได้วันละ 1 ชั่วโมงในช่วงบ่าย เพื่อช่วยระบายของเหลวในปอด เตียงของเขาอยู่ริมหน้าต่างซึ่งมีเพียงบานเดียวในห้องนั้น

ชายอีกคนหนึ่ง หมอให้นอนราบตลอดเวลา..อยู่บนเตียง

ชายทั้งสองคน ได้คุยกันถึงเรื่องราวชีวิตของตน พวกเขาเล่าให้กันฟังถึงเรื่องภรรยา เรื่องครอบครัว เรื่องบ้าน การงาน เรื่องสมัยถูกเกณฑ์ทหาร เรื่องที่ไปเที่ยวที่ต่างๆในวันพักร้อน และทุกวันในช่วงบ่าย ชายที่นอนเตียงริมหน้าต่าง จะบรรยายให้เพื่อนร่วมห้องฟังว่า มีอะไรเกิดขึ้นภายนอกบ้าง  ชายคนที่ต้องนอนราบอยู่ ก็รู้สึกดีขึ้น จากเวลาแค่ 1 ชั่วโมงที่เพื่อนที่นอนริมหน้าต่างบรรยายให้ฟังว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มันทำให้เขารู้สึกเหมือนว่า เขาได้ดำเนินชีวิตตามปกติ โลกของเขาดูกว้างขวางขึ้น และ มีชีวิตชีวาขึ้น จากกิจกรรมหลากสีสันของชีวิตที่ดำเนินไปในโลกภายนอก

ชายที่ได้รับโอกาสให้ลุกนั่ง บรรยายให้ชายที่ต้องนอนราบตลอดเวลา เห็นภาพว่า หน้าต่างที่มองออกไป เห็นทะเลสาบที่สวยงาม ฝูงเป็ด และ หงส์ลอยล่องอยู่บนน้ำ ในขณะที่เด็กๆเล่นเรือใบจำลอง คู่รักวัยเยาว์เดินจูงมือกัน มีดอกไม้สีสันสวยงามเบ่งบานอยู่รอบๆ และ เห็นตึกรามทันสมัยของตัวเมืองอยู่ไกลๆ

ในขณะที่ชายที่นอนริมหน้าต่างบรรยายให้เพื่อนฟังถึงรายละเอียดต่างๆด้านนอก ชายที่นอนราบอยู่ก็หลับตาลง จินตนาการให้เห็นภาพตามไป

ยามบ่ายของวันที่อบอุ่นวันหนึ่ง ชายที่นอนอยู่ริมหน้าต่างได้เล่าว่า มีขบวนพาเหรดขบวนหนึ่งกำลังเดินผ่านไป แม้ว่าชายอีกคนไม่ได้ยินเสียงของวงดนตรีนั้นเลย แต่เสมือนเขาสามารถได้รับฟังและแลเห็นได้จากคำบรรยายที่พรรณนาได้อย่างละเอียดละออของเพื่อนที่อยู่ริมหน้าต่าง 

วันเวลา เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน ผ่านไปเช่นนั้น.... 
เช้าวันหนึ่ง เมื่อจะเข้าไปดูแลคนไข้ พยาบาลเวรเช้าได้พบร่างที่สงบนิ่งไร้ชีวิตของชายที่นอนริมหน้าต่าง  เขาได้จากไปอย่างสงบขณะนอนหลับ เธอเศร้าใจมาก และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจมารับศพของเขาไป 

เมื่อการจัดการศพผ่านไปเรียบร้อย ชายที่เป็นเพื่อนร่วมห้องได้เอ่ยปาก ขอย้ายเตียงไปนอนที่ริมหน้าต่างแทนเพื่อนผู้จากไปของเขา พยาบาลรู้สึกดีที่ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ และเมื่อจัดที่ทางให้คนไข้เรียบร้อย เธอก็ออกไปจากห้อง ทิ้งให้เขานอนที่เตียงใหม่คนเดียว

ชายผู้ซึ่งต้องนอนราบกับเตียงเป็นเวลานาน ได้พยายามยันร่างกายของเขาขึ้นด้วยศอก แม้มันจะเจ็บปวดและยากลำบาก  ด้วยความกระหายที่จะมองเห็นโลกภายนอกด้วยตาของตนเอง

และ ..เมื่อเขายันกายขึ้นมองผ่านหน้าต่างไปได้ .... 

เขากลับเห็นเพียงแค่..ผนังตึกว่างๆ

ด้วยความข้องใจ..เขาได้ถามพยาบาลผู้ดูแลเกี่ยวกับเพื่อนร่วมห้องผู้เพิ่งจากไป
ผู้ซึ่งได้พรรณนาถึงความงามของโลกภายนอกที่อยู่นอกหน้าต่างนั้นให้เขาฟัง
 
นางพยาบาลเล่าว่า
"ชายผู้เพิ่งจากไปนั้น ที่แท้เป็นคนตาบอด  ไม่สามารถแม้แต่จะมองเห็นว่ามีผนังว่างเปล่านอกหน้าต่างบานนี้"
 
เธอบอกว่า
“ที่เขาเล่าให้คุณฟังถึงโลกภายนอกที่สวยงามนอกหน้าต่าง อาจเพราะแค่อยากให้กำลังใจคุณ”
 
**************************************************
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในโลก
ที่เราสามารถทำให้คนอื่นมีความสุข
ไม่ว่า เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม 

การแบ่งปันเรื่องทุกข์ใจให้คนอื่นรับรู้
อย่างมากก็ลดความทุกข์ของเราไปครึ่งหนึ่ง

แต่ถ้าแบ่งปันความสุขที่เรามีให้คนอื่น
เราก็สุข..เขาก็สุข..ความสุขก็จะเป็น 2 เท่า

**************************************************
ที่มา : ปรับปรุงมาจากสไลด์ ที่เพื่อนส่งอีเมล์มาให้ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้คิดและเขียนเริ่มต้น