เมื่อทุกคนสุจริตและยุติธรรม

เมื่อผู้ปกครองประเทศสุจริตและยุติธรรม
เสนาบดีก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อเสนาบดีสุจริตและยุติธรรม
ข้าราชการผู้ใหญ่ก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อข้าราชการผู้ใหญ่สุจริตและยุติธรรม
ข้าราชการผู้น้อยก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อข้าราชการผู้น้อยสุจริตยุติธรรม
ราษฎรก็จะสุจริตและยุติธรรม

สังคมก็จะเป็นสุขสวัสดี


**************************
ที่มา : อังคุตตรนิกาย อ้างถึงใน http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000139868